જેક્સન મશીન
GST : 24AALFJ7101L1ZB

અમને કૉલ કરો: 08045801265

trusted seller
Masala Mixing Machine

મસાલા મિક્સિંગ મશીન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર મસાલા મિક્સિંગ મશીન
 • સામાન્ય ઉપયોગ ઔદ્યોગિક
 • પ્રકાર ફૂડ પ્રોસેસર્સ
 • ક્ષમતા 40-100 કિગ્રા કિગ્રા/કલાક
 • પાવર ૧ હોર્સપાવર (એચપી)
 • રંગ અન્ય
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

મસાલા મિક્સિંગ મશીન કિંમત અને જથ્થો

 • પીસ/ટુકડાઓ
 • પીસ/ટુકડાઓ

મસાલા મિક્સિંગ મશીન ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • મસાલા મિક્સિંગ મશીન
 • ફૂડ પ્રોસેસર્સ
 • ૧ હોર્સપાવર (એચપી)
 • ઔદ્યોગિક
 • 40-100 કિગ્રા કિગ્રા/કલાક
 • અન્ય

ઉત્પાદન વર્ણન

Introducing the Masala Mixing Machine, a robust solution for blending spices efficiently. This innovative equipment streamlines the process, ensuring uniform mixing of diverse spices for culinary excellence. Its stainless steel construction promises durability and hygiene, ideal for commercial kitchens or food processing units. The machine features adjustable speed controls and precise blending mechanisms, accommodating various batch sizes with ease. Simplify your spice preparation with this essential Masala Mixing Machine, enhancing productivity and maintaining the quality of your masala blends effortlessly.

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.


“અમારા ઉત્પાદનો ફક્ત વ્યાપારી ઉપયોગ માટે છે.
Back to top